REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ – MECZU PIŁKARSKIEGO

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem imprezy masowej, jaką będzie mecz Łady 1945 Biłgoraj z Hetmanem Zamość.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

mecz piłki nożnej Łada Biłgoraj – Hetman Zamość, dnia 25 maja  2019r. stadion OSiR
ul. Targowa 15 W Biłgoraju , godz. 17.00  

Rozdział I

Zakres obowiązywania

§ 1

 1. Regulamin dotyczy imprezy masowej mecz piłki nożnej Łada Biłgoraj – Hetman Zamość, dnia 25 maja  2019r  godz. 17.00 organizowanej przez Klub Łada 1945 Biłgoraj na terenie stadionu w Biłgoraju , OSiR ul.Targowa 15.
 • Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególnosci postanowienia regulujące:

a. obowiazki uczestników imprezy,

b. warunki uczestnictwa,

c. uprawnienia uczestników imprezy masowej,

d. odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.

Rozdział II

Sposób organizacji imprezy masowej- meczu piłki nożnej

§ 2

 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
 2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową- mecz piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, inne zaproszenia itp.).
 3. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania kart wstępu, o których mowa w ust. 2, uprawnione są osoby po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz podaniu swojego numeru PESEL.

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy masowej- meczu piłki nożnej

§  3

 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:

a. nie zakłócać porządku publicznego,

b. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu,

c. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb  informacyjnych imprezy masowej dokument uprawniający do wejścia i przebywanie na imprezie oraz dokument tożsamości,

d. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową,

e. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej,

f. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne organizatora imprezy masowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żadnermerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów- do wykonywania ich poleceń.

 • Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt.

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej

§  4

 1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową- mecz piłki nożnej osobie:

a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masowa lub zobowiązujace do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,

b. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy,

c. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

d. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

e. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

f. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.

 • Podczas imprezy masowej- meczu pilki nożnej zabrania się w szczególności:

a. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,

b. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,

c. rzucania przedmiotami,

d. spożywania i sprzedaży alkoholu , zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,

e. uporczywego stania poza miejscami zajmowanymi przez kibiców uczestniczących w zorganizowanym dopingu w sektorach wskazanych przez organizatora,

f. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

g. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotecznicznych oraz substancji o podobnym działaniu, itp.,

h. umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub wyjść ewakuacyjnych,

i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu,

j. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych,

k. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 • Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej- meczu piłki nożnej:

a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,

b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotecznicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelakiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,

c. pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych ze szkła innego twardego materiału oraz butelek plastikowych,

d. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

e. kasków, parasoli o ostrym zakończeniu,

f. materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,

g. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujacych,

h. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/ i rozmiary nie moga być schowane pod siedzenie,

i. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,

j. wskaźników laserowych,

k. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemna zgodą organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu,

l. kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku,

m. urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemna zgodą organizatora,

n. wprowadzania zwierząt, za wyjatkiem psów- przewodników.

 • Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: części widowni wyłączonej z użytku, terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej- meczu piłki nożnej

§ 5

 1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:

a. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej,

b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem,

c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,

d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno- sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

e. korzystać z pomocy medycznej na imprezie,

f. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym Organizatora.

 • Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:

a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej,

b. żądania od Organizatora zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety lub  karty wstępu uprawniające do udziału w imprezie masowej, powstałych z winy bądź z przyczyn zależnych od Organizatora.

 • Za niepodporządkowanie się poleceniom służb informacyjnych oraz porządkowych zabezpieczających imprezę grozi grzywna w wysokości 2000 zł.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 6

 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/ lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie oraz nagrywanie przez służby organizatora.
 • Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej usuwane są z terenu imprezy masowej.
 • Wobec sprawcy naruszenia regulaminu organizator imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej może stosowac zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzonych przez tego Organizatora. Od stosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu zarządzającego rozgrywkami w terminie i w trybie przez niego określonym.
 • W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 • Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masowa w przypadkach określonych w  art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu,

b. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody,

c. uniewaznienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 • Regulamin udostępniony będzie na stronie internetowej klubu ŁADA 1945 BIŁGORAJ oraz przy głównych wejściach na stadion OSiR.

Organizator