Kontakt klub@ladabilgoraj.pl
Zadzwoń +48 606 917 804
Pracujemy 08:00 - 16:00

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA „ŁADA 1945 Biłgoraj”

 

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „ŁADA 1945 Biłgoraj”.

§2

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Biłgoraj. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami miasta Biłgoraj.

§3

Swoją działalność Stowarzyszenie opiera o porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1393) oraz ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) oraz niniejszy statut.

§4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach klubu.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§7

 1. Stowarzyszenie „ŁADA 1945 Biłgoraj” ma prawo ustanawiania i nadawania odznaki honorowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Barwami Stowarzyszenia „ŁADA 1945 Biłgoraj” są kolory biały i niebieski.

 

Rozdział 2
CELE DZIAŁANIA

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
 2. Dbanie o podnoszenie zdrowotności dzieci i młodzieży dążąc do właściwego ich rozwoju umysłowego i fizycznego.
 3. Szkolenie dzieci, młodzieży uzdolnionych ruchowo do uprawiania sportu ukierunkowanego na piłkę nożną.
 4. Uczenie szacunku dla osób i zespołów w trakcie rywalizacji.
 5. Tworzenie warunków i możliwości edukacji sportowej, społecznej i efektywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanych grą w piłkę nożną.
 6. Uczestniczenie w tworzeniu programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży uprawiających piłkę nożną.
 7. Kształtowanie zasad etyczno-zawodowych, na jakich oparta jest praca z dziećmi i młodzieżą.
 8. Integracja środowiska lokalnego zainteresowanego piłką nożna oraz pobudzanie aktywności społecznej członków Stowarzyszenia.
 9. Rozbudowa bazy do prowadzenia zajęć z zakresu piłki nożnej.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, szkołami, podmiotami gospodarczymi oraz innymi organizacjami społecznymi.
 2. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
 3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obozów sportowych.
 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
 5. Sprawowanie opieki wychowawczej, szkoleniowej oraz medycznej nad piłkarzami.

 

Rozdział 3
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Uczestników
 3. Honorowych
 4. Wspierających

§11

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy zamieszkali tak w kraju jak i za granicą oraz cudzoziemcy przebywający na stałe lub czasowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych.
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele jako małoletni poniżej 16 roku życia – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust.1.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Stowarzyszenia, przyjęte w trybie określonym w ust.1.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania, korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.

§13

Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§14

 1. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje zarząd Stowarzyszenia na wniosek członka Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna gotowa do wspierania działalności Stowarzyszenia i świadczenia mu pomocy materialnej i niematerialnej.

§16

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia.
 3. Udziału mistrzostwach zawodach i mistrzostwach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.

§17

 1. Członkostwo ustaje w przypadku wystąpienia członka z Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie, rozwiązania się Stowarzyszenia lub wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 2. Członek nie opłacający przez okres sześciu miesięcy składki członkowskiej traci automatycznie członkostwo w Stowarzyszeniu.
 3. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
 4. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
 5. Zawieszenia w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Stowarzyszenia.
 6. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się od Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

Rozdział 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja rewizyjna

§19

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się na podstawie uchwały przyjętej przez Wlane Zgromadzenia Członków.

§20

Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

§21

Do kompetencji Wlanego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia oraz w sprawach majątkowych.
 2. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia.
 4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz.
 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka.
 8. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia.

§22

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia.
 2. Z głosem doradczym – członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.

§23

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§24

Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

§25

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

 1. Uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Wniosku Komisji Rewizyjnej.
 3. Wniosku zgłoszonego, przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 4. Ustąpienia w trakcie kadencji 1/3 liczby członków władz Stowarzyszenia.

§26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§27

Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§28

Zarząd składa się od 5 do 7 osób wybranych przez Wlane Zebranie Członków.

§29

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
 2. Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków.
 3. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.
 5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych.
 6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 7. Powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów.
 8. Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 9. Zatrudnianie pracowników.

§30

W celu realizacji zadań wynikających z kompetencji Zarząd Stowarzyszenia „ŁADA 1945 Biłgoraj” powołuje Kierownika Klubu oraz jego Biuro zgodnie z regulaminem Organizacyjnym Biura Klubu zatwierdzonym uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „ŁADA 1945 Biłgoraj”.

§31

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

§32

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§33

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków
 2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
 3. Zakres działania, organizacje oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§34

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym z przewodniczącego, wice przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej, co pól roku kontrolę statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Wlanemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma obowiązek brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§35

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu, Komisji rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§36

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§37

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. Składki członkowskie
 2. Dotacje, darowizny, zapisy
 3. Spadki
 4. Dochody z majątku
 5. Wpływy pochodzące z działalności statutowej
 6. Środki z ofiarności publicznej

§38

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa i upoważnionych przez Zarząd członków zarządu.

 

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§39

Zmiana statusu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§40

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebrania Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.